KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.H.U. TELBOX Przemysław Detyna, z siedzibą w Osielsku,
adres: ul. Puszczykowa, 86-031 Osielsko, NIP: 7431581560, REGON: 093084616 (dalej: „TELBOX”, „administrator”).

2. Z inspektorem ochrony danych w firmie P.H.U. TELBOX Przemysław Detyna można kontaktować się pod adresem e-mail: info@telbox.com.pl, numerem tel.: 503 137 791.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

3.1. marketingu bezpośredniego,

3.2. realizacji zawartych z TELBOX umów,

3.3. wykonania ciążących na TELBOX obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

3.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

3.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

4.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3.1. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez TELBOX, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów - art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

4.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

4.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.3. – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na TELBOX – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

4.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.4. - prawnie uzasadniony interes realizowany przez TELBOX, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

4.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.5. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez TELBOX, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo:

7.1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

7.2. sprostowania danych osobowych,

7.3. usunięcia danych osobowych,

7.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

7.5. przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

7.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania tychże danych osobowych, będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

10. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).